Skip to main content

Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealadh nan sacramainte, agus riaghailte agus deasghnatha eile na h'eaglais: do reir gnathachadh na h'eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am poncadh mar sheinnear no theirear iad san teampull

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)